Vision Statement

isîcikêwin

opaskwayak okiskinômakêwin kanîkaniskakik nîkan ta itapîyak ta sôkastahak pa pêyêk isi ta kiskinomaswak ta nâhkiskamak nênowê ayamiwin êkwa ayamîyawin ininiw isîcikêwina

 

mission statement

Isîcikêwin

kakiskinôhtayikowakok ôhkik opaskwayak ka isi tâpwêtakik nîkanôhtêwinîk mîna  tipêhnimisôwinîk tâsîkiskamak êkwa tâ nakiskamak kîtom ta nêynôwêyak ininiw pimatisiwin mêna ayamîyâwin ta sîtoskâwâyak ana ininiw ta isi pimacisôcik

 FOLLOW US ON :